arriba

 
Blanco

Normas de convivencia

A adecuada convivencia no Centro é condición indispensable para a maduración progresiva dos distintos membros da Comunidade Educativa, especialmente do alumnado e daquel no seu conxunto e, en consecuencia, para o logro dos obxectivos da Proposta Educativa do Centro. .
As normas xerais de convivencia do centro son:
1. Respecto pola integridade física e moral e pola propiedade das persoas que forman a Comunidade Educativa e das demais persoas e institucións que se relacionan co Centro con motivo da realización das súas actividades e servizos.
2. Aceptación da diversidade e non discriminación.
3. A corrección do tratamento social, especialmente a través do uso de formas e linguaxe educadas.
4. O interese por desenvolver o propio traballo e funcionar con responsabilidade.
5. Respecto polo traballo e función de todos os membros da Comunidade Educativa e a posibilidade de desenvolver a súa actividade educativa nunhas condicións de seguridade e hixiene adecuadas.
6. Cooperación en actividades educativas ou de vida.
7. Boa fe e lealdade no desenvolvemento da vida escolar.
8. O coidado na limpeza e imaxe persoal e o cumprimento das normas do Centro sobre este asunto.
9. A actitude positiva fronte a avisos e correccións.
10. O uso adecuado do edificio, mobiliario, instalacións e material do Centro, segundo o seu destino e as normas de funcionamento, así como o respecto á reserva de acceso a determinadas zonas do Centro.
11. Respecto polas normas de organización, convivencia e disciplina do Centro.
12. En xeral, o cumprimento dos deberes indicados na lexislación vixente e no Regulamento aos membros da Comunidade Educativa e de cada unha das súas clases.

Os deberes dos estudantes son:
O estudo, que constitúe o deber básico dos estudantes, e implica o uso das súas aptitudes persoais e dos coñecementos que se imparten para conseguir unha boa preparación humana e académica, concrétase en:
1. A obriga de asistir regularmente á clase puntualmente.
2. Participar activamente e con dilixencia nas actividades orientadas ao desenvolvemento do currículo, seguindo as directrices do profesorado.
3. Respecto dos horarios das actividades programadas polo centro.
4. Respecto polo exercicio do dereito de estudo dos seus compañeiros.
5. A obriga de realizar actividades escolares para consolidar a súa aprendizaxe asignada polos profesores para a súa execución fóra do horario escolar.
6. Respecta a autoridade e a orientación dos profesores.
7. Respectar a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais e a dignidade, a integridade e a intimidade de todos os membros da Comunidade Educativa, así como a igualdade entre homes e mulleres.
8. Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do centro docente e contribuír ao desenvolvemento do seu proxecto educativo e das súas actividades.
9. Participa e colabora na mellora da vida escolar e na consecución dun ambiente de estudo adecuado na escola.
10. Participa nos órganos correspondentes do centro, así como nas actividades que este determine.
11. Empregar adecuadamente as instalacións e o material didáctico, contribuíndo á súa conservación e mantemento.
12. Participa na vida do centro. Coñecer a Constitución española e o Estatuto de autonomía de Galicia, co fin de formar nos valores e principios contidos
eles.

O respecto das normas de convivencia dentro do Centro, como deber básico dos estudantes, esténdese ás seguintes obrigacións:
1. Adopta un comportamento que responda ao modelo educativo da escola cristiá, tal e como se define no carácter dos colexios Vincentianos.
2. Cumprir o Regulamento interno en todo o que lles corresponda e respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do Centro.
3. Cumprir as decisións dos órganos unipersoais e colexiados do centro sen prexuízo de poder impugnalas cando consideren que prexudican os seus dereitos.
4. Adquirir hábitos que as fagan recoñecer, respectar e apreciar os valores dos dereitos fundamentais da persoa e a convivencia.
Normativa particular:
A falta de asistencia deberá xustificarse debidamente ao Titor